Upozornenie na riziká

Služby spoločnosti Digital Network Assets s.r.o. (ďalej len „DNA“) súvisiace s obstaraním digitálnych aktív nie sú predmetom regulácie v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a spoločnosť DNA neposkytuje finančné sprostredkovanie a/alebo finančné poradenstvo. Činnosť spoločnosti DNA je zameraná výlučne na obstarávanie digitálnych aktív, obchodovanie s ktorými nie je na území Slovenskej republiky osobitne regulované a nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. V tejto súvislosti by sme Vás chceli informovať, že digitálne aktíva, resp. podkladové služby alebo činnosti na ktorých použitie slúžia, sú novými technológiami, ktoré sú neustále v procese vývoja, z tohto dôvodu pri ich kúpe existuje riziko vysokej volatility ich ceny, ako aj riziko ich úplného znehodnotenia. Digitálne aktíva nie sú vydané ani garantované žiadnou centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, nie sú naviazané na žiadne zákonné platidlo a nemajú právny režim meny alebo peňazí. Z uvedených dôvodov je obchodovanie ako i samotné vlastníctvo digitálnych aktív vysoko rizikové.