Obchodné podmienky
Digital Network Assets

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky upravujú právne vzťahy medzi DNA a Klientom, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť v súvislosti s Registráciou a/ alebo uzavretím Zmluvy, ako aj právne vzťahy súvisiace s používaním Portálu.

 1. Tieto Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy uzatvorenej medzi DNA a Klientom.

 1. Právne vzťahy medzi DNA a Klientom sa riadia týmito Podmienkami a Zmluvou (pokiaľ k jej uzatvoreniu došlo), ako aj ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

 1. Registráciou a/alebo uzatvorením Zmluvy Klient vyhlasuje, že je s Podmienkami uzrozumený, vyjadruje súhlas s ich znením a že ich v celom rozsahu akceptuje.

Článok II.

Definície pojmov

Bankovým účtom DNA sa rozumie bankový účet DNA špecifikovaný v Zmluve.

Burzou sa rozumie elektronický trh mimo objektívnej kontroly DNA, na ktorom emitenti jednotlivých Digitálnych aktív umiestnili Digitálne aktíva a umožnili obchodovanie s nimi. Burzou sa pre účely Zmluvy rozumie nasledujúca burza Digitálnych aktív: Kraken (https://www.kraken.com), alebo akákoľvek iná burza, ktorú si DNA pre účely plnenia Zmluvy vyhradzuje právo zvoliť.

Digitálnymi aktívami sa rozumejú nehmotné majetkové hodnoty, ktoré majú i) povahu digitálneho nositeľa hodnoty, ktorý je niektorými osobami akceptovaný ako platobný prostriedok, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, ani nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo a nemá právny status meny alebo peňazí, alebo ii) povahu oprávnenia, ktoré oprávňuje jeho držiteľa na účasť na ekosystéme osoby, ktorá predmetné digitálne aktívum emitovala.

DNA sa rozumie spoločnosť Digital Networks Assets s. r. o., so sídlom: Björnsonova 3044/8, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 488 078, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 127292/B.

DNA Smart Algoritmom sa rozumie unikátny algoritmus spoločnosti DNA – Digital Network’s Smart Algorithm, ktorý na základe aktuálneho vývoja na trhu Digitálnych aktív, vždy raz ročne k 1. januáru predmetného roka trvania Zmluvy, vyberá Digitálne aktíva s najlepšími momentálnymi vlastnosťami, ktoré pre Klienta DNA v rámci plnenia Zmluvy nakupuje v súlade so Zmluvou. Aktuálne informácie o typoch Digitálnych aktív a o uplatňovanom pomere na účely nákupu Digitálnych aktív sú uvedené na Portáli. DNA Smart Algoritmus je aplikovateľný len pri Programe Chytré sporenie.

DNA Exklusive Algoritmom sa rozumie unikátny algoritmus spoločnosti DNA – Digital Network’s Exklusive Algorithm, ktorý na základe aktuálneho vývoja na trhu Digitálnych aktív, pravidelne na mesačnej báze vždy k prvému dňu predmetného kalendárneho mesiaca trvania Zmluvy, vyberá Digitálne aktíva s najlepšími momentálnymi vlastnosťami, ktoré pre Klienta DNA v rámci plnenia Zmluvy nakupuje v súlade so Zmluvou. Aktuálne informácie o typoch Digitálnych aktív a o uplatňovanom pomere na účely nákupu Digitálnych aktív sú uvedené na Portáli. DNA Exklusive Algoritmus je aplikovateľný len pri Programe Exkluzívne sporenie.

Elektronickou peňaženkou DNA sa rozumie softvérové úložisko DNA na ktorom je počas trvania Zmluvy elektronicky zapísaný údaj o množstve a druhu Digitálnych aktív, ktoré boli obstarané v prospech Klienta.

EUR sa rozumie mena Eurozóny.

Obchodným zákonníkom sa rozumie zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Klientom sa rozumie fyzická osoba, ktorá vykonala Registráciu a/alebo aj osoba ktorá následne po Registrácii uzatvorila s DNA Zmluvu.

Maximálnou hodnotou Účtu Klienta sa rozumie najvyššia hodnota Digitálnych aktív, ktorú môže Klient dosiahnuť na Účte Klienta prostredníctvom zhodnotenia Digitálnych aktív obstaraných v jeho prospech a na jeho účet na základe Zmluvy vyjadrenú v mene EUR, pričom konkrétna výška Maximálnej hodnoty Účtu Klienta je špecifikovaná v Zmluve.

Maximálnym ročným vkladom sa rozumie maximálna celková výška Vkladu, ktorý môže Klient realizovať v príslušnom roku trvania Zmluvy, určená v závislosti od príslušného Programu DNA, tak ako je uvedená v Zmluve.

Minimálnym mesačným vkladom sa rozumie minimálna výška Vkladu, ktorý má Klient realizovať v príslušnom kalendárnom mesiaci trvania Zmluvy, určená v závislosti od príslušného Programu DNA, tak ako je uvedená v Zmluve.

Minimálnym ročným vkladom sa rozumie minimálna celková výška Vkladu, ktorý má Klient realizovať v príslušnom roku trvania Zmluvy, určená v závislosti od príslušného Programu DNA, tak ako je uvedená v Zmluve.

Momentom nákupu sa rozumie čas a pracovný deň kalendárneho týždňa uvedený v Zmluve, v ktorý je DNA povinná uskutočniť nákup Digitálnych aktív v prospech Klienta.

Podmienkami sa rozumejú tieto Všeobecné obchodné Podmienky DNA, ktoré sa vzťahujú na používanie Portálu, ako aj na právne vzťahy medzi DNA a Klientom.

Politika ochrany súkromia znamená politika ochrany súkromia a osobných údajov Klientov aplikovaná v rámci Portálu, aktuálna verzia ktorej je dostupná na Portáli na: https://www.dinetas.com/oou.php

Portálom sa rozumie rozhranie internetovej stránky www.dinetas.com vrátane všetkých jej súčasti a podstránok.

Registráciou sa rozumie vyplnenie a odoslanie elektronického formulára Klientom prostredníctvom Portálu s uvedením jeho osobných údajov, ktorou Klient vyjadruje záujem využívať Služby a vyjadruje svoj súhlas s týmito Podmienkami a Politikou ochrany súkromia.

Službami sa rozumejú nasledovné služby poskytované zo strany DNA:

a) sprostredkovanie obstarania kúpy Digitálnych aktív podľa Programov DNA,

b) prevádzkovanie elektronického rozhrania pre evidovanie portfólia Digitálnych aktív Klienta,

c) prevádzkovanie elektronického rozhrania pre správu Digitálnych aktív Klienta,

d) poskytovanie služieb úschovy Digitálnych aktív obstaraných na základe Zmluvy.

Vkladom sa rozumie objem peňažných prostriedkov Klienta v mene EUR vložený na Bankový účet DNA, ktoré sú určené na obstaranie Digitálnych aktív.

Účtom Klienta sa rozumie Klientovi prislúchajúci objem Digitálnych aktív, ktoré pre neho v jeho mene obstarala DNA, pričom Digitálne aktíva Klienta sú, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, po dobu trvania Zmluvy resp. do momentu dosiahnutia Maximálnej hodnoty Účtu Klienta uchovávané na Elektronickej peňaženke DNA.

Zmluvou sa rozumie Zmluva o obstaraní kúpy Digitálnych aktív a poskytovaní súvisiacich služieb uzavretá medzi DNA a Klientom.

Zmluvnými stranami sa rozumejú spoločne DNA a Klient, Zmluvnou stranou sa rozumie každá zo Zmluvných strán jednotlivo.

Článok III.

Registrácia

 1. Používanie Portálu je možné iba po Registrácii Klienta. Registrácia sa uskutočňuje vyplnením elektronického registračného formulára na Portáli. Po uskutočnení Registrácie je Klient oprávnený požadovať od DNA uzatvorenie Zmluvy.

 1. Pre účely Registrácie je Klient do príslušného elektronického formulára povinný vyplniť všetky povinné údaje (t.j. položky označené v rámci registračného formulára ako povinné), najmä meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo osoby, ktorá uskutočňuje svoju Registráciu.

 1. Registráciu môže uskutočniť výlučne osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku v deň Registrácie, a je občanom členského štátu Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru s trvalým pobytom v týchto štátoch.

 1. Osoba, ktorá uskutočňuje Registráciu na Portáli, je povinná vyplniť požadované údaje správne, pravdivo a úplne. Za úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť všetkých vyplnených údajov a skutočností a právo na dispozíciu s nimi, zodpovedá v plnom rozsahu osoba, ktorá registračný formulár vypĺňa. V prípade, ak sa po uskutočnení Registrácie preukáže, že údaje Klienta nie sú pravdivé, Prevádzkovateľ má právo takúto Registráciu zrušiť bez uvedenia dôvodu. O zrušení Registrácie na žiadosť Klienta je DNA povinná informovať Klienta formou e-mailu a to bez zbytočného odkladu.

Článok IV.

Práva, povinnosti a vyhlásenia DNA

 1. DNA zodpovedá za obsah a funkcionalitu Portálu, prostredníctvom ktorého poskytuje Služby Klientovi. DNA nezodpovedá za nepretržité poskytovanie Služieb a ich sústavnú dostupnosť prostredníctvom Portálu, v prípade objektívnych a neodvrátiteľných technických prekážok alebo iných skutočností spôsobujúcich nemožnosť plnenia zo strany DNA, bez toho aby tento stav zavinila. DNA však vyvíja čo možno najväčšie úsilie v záujme zabezpečenia dostupnosti Služieb a neodkladného riešenia vzniknutých prekážok.

 1. Digitálne aktíva, resp. podkladové služby alebo činnosti na ktorých použitie slúžia, sú novými technológiami, ktoré sú neustále v procese vývoja, z tohto dôvodu pri ich kúpe existuje riziko vysokej volatility ich ceny, ako aj riziko ich úplného znehodnotenia. DNA nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú finančnú stratu alebo akúkoľvek inú peňažnú ujmu spôsobenú Klientovi v dôsledku nadobudnutia Digitálnych aktív.

 1. DNA sa zaväzuje informovať Klienta o stave, množstve a druhu Digitálnych aktív Klienta, cene Digitálnych aktív určenej kurzom resp. kurzmi Burzy, celkovom množstve finančných prostriedkov poskytnutých Klientom pre účely plnenia Zmluvy a sume finančných prostriedkov v podobe Vkladov, ktoré sa Klient zaviazal poukazovať na Bankový účet DNA za účelom obstarávania kúpy Digitálnych aktív prostredníctvom rozhrania Portálu.

 1. DNA sa zaväzuje v mene a na účet Klienta obstarávať kúpu Digitálnych aktív vždy podľa aktuálnych výmenných kurzov Burzy platných k Momentu nákupu.

Článok V.

Práva, povinnosti a vyhlásenia Klienta

 1. Klient Registráciou a následným uzavretím Zmluvy potvrdzuje, že si je v plnej miere vedomý rizikovosti nákupu a vlastníctva Digitálnych aktív.

 1. Klient pre účely zmluvného vzťahu založeného medzi Zmluvnými stranami na základe Zmluvy súhlasí, aby nákup Digitálnych aktív zo strany DNA bol realizovaný na Burze.

 1. Klient súhlasí a berie na vedomie, že v prípade ak v Momente nákupu z objektívnych príčin nezávislých od vôle a mimo kontroly DNA nie je možné obstarať Digitálne aktíva, tak sa za Moment nákupu bude považovať nasledujúci pracovný deň o 12:00 hod. GMT, v ktorý bude obstaranie Digitálnych aktív objektívne možné.

 1. Klient vyhlasuje, že v súvislosti s volatilitou trhu a zmenami cien Digitálnych aktív berie na vedomie, že DNA nie je objektívne schopná zabezpečiť nákup presného množstva požadovaných (v prípade osobitnej požiadavky na nákup konkrétneho počtu) Digitálnych aktív.

 1. Klient vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že Digitálne aktíva nie sú v súčasnosti osobitne regulované a obchodovanie s nimi nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska ako subjektu zabezpečujúceho ochranu finančného trhu Slovenskej republiky a finančných spotrebiteľov.

 1. Klient je povinný zdržať sa porušovania akýchkoľvek duševných a autorských práv súvisiacich s vyhotovením Portálu, jeho funkciami, obchodnými označeniami, logami, dizajnami alebo softvérovými riešeniami a programovými kódmi Portálu.

 1. Klient sa zaväzuje nepoškodzovať alebo akýmkoľvek spôsobom konať tak, že v dôsledku takéhoto neoprávneného konania Klienta môže dôjsť k zásahu do fungovania a štruktúry Portálu, najmä obchádzaním alebo porušením bezpečnostných opatrení, nahrávaním súborov obsahujúcich víry alebo škodlivé programy, pokusmi o neoprávnený prístup na účty iných Klientov alebo iných osôb, ktoré používajú Portál alebo uskutočnením iného nekalého alebo protiprávneho konania porušujúceho právne predpisy a/alebo práva a oprávnené záujmy DNA.

Článok VI.

Úschova a prevod Digitálnych aktív

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že po obstaraní Digitálnych aktív bude DNA vykonávať úschovu Digitálnych aktív Klienta na Elektronickej peňaženke DNA, až do dosiahnutia Maximálnej hodnoty Účtu Klienta, ak nedošlo k predčasnému výberu Digitálnych aktív v súlade so Zmluvou a/alebo Podmienkami resp. ak nie je v týchto Podmienkach alebo v Zmluve uvedené inak. DNA sa v tejto súvislosti zaväzuje viesť podrobné záznamy umožňujúce identifikáciu množstva, druhu a nadobúdacej ceny Digitálnych aktív, ktoré boli obstarané pre jednotlivých Klientov.

 1. V prípade, ak má Klient záujem o poskytnutie zostatkovej sumy Maximálnej hodnoty Účtu Klienta, alebo sumy dosiahnutej na Účte Klienta za obdobie trvania Zmluvy v podobe Digitálnych aktív na Klientom určenú elektronickú, alebo hardvérovú peňaženku, je Klient povinný o takýto prevod Digitálnych aktív DNA písomne, alebo elektronicky požiadať aspoň jeden (1) kalendárny mesiac pred dosiahnutím Maximálnej hodnoty Účtu Klienta, alebo pred uplynutím času na ktorý je Zmluva uzatvorená. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať identifikačné údaje Klienta, pridelený variabilný symbol Klienta a identifikačné údaje elektronickej peňaženky na ktorú majú byť predmetné Digitálne aktíva Klienta poukázané. Predmetná žiadosť o poukázanie Digitálnych aktív na elektronickú požiadavku Klienta musí byť Klientom riadne podpísaná a doručená v listinnej podobe na adresu sídla DNA alebo elektronicky na adresu info@dinetas.com. Klient v tejto súvislosti berie na vedomie, že prevodom Digitálnych aktív na jeho peňaženku sa Digitálne aktíva dostávajú do výlučnej dispozície Klienta. V prípade, ak má Klient záujem o poukázanie jeho Digitálnych aktív podľa tohto bodu Podmienok na ním určenú hardvérovú peňaženku, je povinný požiadať DNA o osobné stretnutie pre tento účel. DNA z dôvodu zachovania bezpečnosti poskytovania Služieb a bezpečnosti činnosti výkonu podnikateľskej činnosti, je oprávnená nevyhovieť žiadosti o pripísanie Digitálnych aktív Klienta na požadovanú hardvérovú peňaženku. Podmienkou zrealizovania prevodu Digitálnych aktív na elektronickú, alebo hardvérovú peňaženku určenú Klientom je úhrada Success Fee resp. ostatných aplikovateľných poplatkov podľa príslušného Programu DNA.

 1. V prípade, že bola DNA doručená žiadosť o prevod Digitálnych aktív podľa bodu 6.2 týchto Podmienok, DNA prevedie najneskôr do (7) siedmych kalendárnych dní odo dňa kedy bola dosiahnutá Maximálna hodnota Účtu Klienta, alebo najneskôr do (7) siedmych kalendárnych dní odo dňa piateho výročia Zmluvy, Digitálne aktíva nakumulované do momentu dosiahnutia Maximálnej hodnoty Účtu Klienta resp. za obdobie trvania Zmluvy na Účte Klienta, na Klientom určenú elektronickú, alebo hardvérovú peňaženku. Poukázanie Digitálnych aktív na elektronickú, alebo hardvérovú peňaženku Klienta bude Klientovi potvrdené e-mailom na adresu uvedenú v Zmluve a to najneskôr nasledujúci pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom bol zrealizovaný prevod Digitálnych aktív z Účtu Klienta na Klientom určenú elektronickú, alebo hardvérovú peňaženku.

 1. V súvislosti s úhradou poplatkov podľa bodu 6.2 týchto Podmienok Klient súhlasí, že predmetné poplatky budú zo strany DNA odpočítané zo zostatkovej sumy Vkladov v EUR, alebo z Účtu Klienta v podobe Digitálneho aktíva resp. Digitálnych aktív.

Článok VII.

Nadobudnutie vlastníctva k Digitálnym aktívam a nebezpečenstvo škody

 1. Vlastnícke právo, právo držby alebo akékoľvek iné pravá k Digitálnym aktívam, ktoré boli obstarané v mene Klienta na základe Zmluvy, prechádzajú na Klienta momentom pripísania predmetných Digitálnych aktív na Elektronickú peňaženku DNA.

 1. Nebezpečenstvo škody na Digitálnych aktívach prechádza na Klienta okamihom úhrady príslušnej sumy na úhradu, ktorej je Klient povinný v zmysle Zmluvy na Bankový účet DNA.

Článok VIII.

Programy DNA

 1. Klient má po Registrácii možnosť výberu z nasledujúcich programov obstarávania Digitálnych aktív, ktoré sa líšia v Maximálnej hodnote Účtu Klienta, vo výške Minimálneho mesačného vkladu, Minimálneho ročného vkladu, Maximálneho ročného vkladu, portfólia predmetných Digitálnych aktív, ktoré budú v prospech Klienta obstarávané a výšky poplatkov súvisiacich s poskytovaním Služieb a obstaraním Digitálnych aktív (ďalej len „Programy DNA“).

 1. Program Pohodlné sporenie

Maximálna hodnota Účtu Klienta:            250.000 EUR

Minimálny mesačný vklad:                                  30 EUR

Minimálny ročný vklad:                           360 EUR

Maximálny ročný vklad:                          30.000 EUR

Vstupný poplatok:                                              0 EUR

Doba trvania Zmluvy:                              5 rokov

Portfólio Digitálnych aktív:                       Bitcoin (XBT) a Ethereum (ETH) –  v pomere 70/30 %

Ostatné Podmienky Programu Pohodlné sporenie sú uvedené v Zmluve, ktorej predmetom je poskytovanie Služieb podľa tohto zvoleného Programu DNA.

 1. Program Chytré sporenie

Maximálna hodnota Účtu Klienta:            500.000 EUR

Minimálny mesačný vklad:                                  50 EUR

Minimálny ročný vklad:                           600 EUR

Maximálny ročný vklad:                          60.000 EUR

Vstupný poplatok:                                              249,20 EUR bez DPH (299,00 EUR s                                                                              DPH)

Doba trvania Zmluvy:                              5 rokov

Portfólio Digitálnych aktív:                       Určené na základe DNA Smart                                                                                      Algoritmu

Ostatné Podmienky Programu Chytré sporenie sú uvedené v Zmluve, ktorej predmetom je poskytovanie Služieb podľa tohto zvoleného Programu DNA.

 1. Program Exkluzívne sporenie

Maximálna hodnota Účtu Klienta:            1.000.000 EUR

Minimálny mesačný vklad:                                  50 EUR

Minimálny ročný vklad:                           600 EUR

Maximálny ročný vklad:                          120.000 EUR

Vstupný poplatok:                                              665,90 EUR bez DPH (799,00 EUR s                                                                              DPH)

Doba trvania Zmluvy:                              5 rokov

Portfólio Digitálnych aktív:                       Určené na základe DNA Exklusive                                                                                 Algoritmu

Ostatné Podmienky Programu Exkluzívne sporenie sú uvedené v Zmluve, ktorej predmetom je poskytovanie Služieb podľa tohto zvoleného Programu DNA.

Článok IX.

Predaj Digitálnych aktív pri predčasnom výbere

 1. Klient v prospech ktorého DNA na základe Zmluvy v súlade s týmito Podmienkami, poskytuje službu úschovy Digitálnych aktív, je oprávnený počas trvania Zmluvy a to aj pred dosiahnutím Maximálnej hodnoty Účtu Klienta požiadať DNA o obstaranie predaja Digitálnych aktív, t.j. o tzv. predčasný vyber Digitálnych aktív.

 1. Klient, ktorý má záujem o obstaranie predaja Digitálnych aktív je povinný doručiť DNA žiadosť, ktorá musí obsahovať najmä identifikačné údaje Klienta podľa Zmluvy, číslo Zmluvy (ak je v Zmluve uvedené), variabilný symbol uvedený v Zmluve, číslo bankového účtu v tvare IBAN na ktorý má byť výťažok z predaja Digitálnych aktív poukázaný, množstvo a druh Digitálnych aktív o obstaranie predaja ktorých Klient žiada. Žiadosť o obstaranie predaja Digitálnych aktív je Klient povinný doručiť DNA jedným z nasledovných spôsobov: (i) riadne podpísanú žiadosť zaslať poštovou zásielkou na adresu sídla DNA, alebo (ii) žiadosť vyplniť a zaslať prostredníctvom rozhrania Portálu, (iii) alebo žiadosť zaslať elektronicky na e-mailovú adresu DNA info@dinetas.com.

 1. DNA je povinná obstarať predaj Digitálnych aktív na základe žiadosti Klienta do najbližšieho Momentu nákupu, najneskôr však do (7) siedmych kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej žiadosti. DNA sa zaväzuje poukázať výťažok z predaja predmetných Digitálnych aktív na bankový účet Klienta uvedený v Zmluve alebo iný účet špecifikovaný v žiadosti o obstaranie predaja Digitálnych aktív po odpočítaní súvisiacich poplatkov podľa Zmluvy a/ alebo týchto Podmienok.

 1. DNA sa zaväzuje Klienta informovať o obstaraní predaja Digitálnych aktív prostredníctvom rozhrania Portálu. Informácia o obstaraní predaja Digitálnych aktív obsahuje najmä identifikačné údaje Klienta, množstvo a druh Digitálnych aktív, ktoré boli predmetom predaja, cenu za ktoré boli Digitálne aktíva predané a hodnotu Digitálneho aktíva, resp. Digitálnych aktív v momente ich predaja.  Klient berie na vedomie, že kúpna cena Digitálnych aktív je mimo objektívnej kontroly DNA a bude určená podľa ceny predmetných Digitálnych aktív na Burze k momentu predaja Digitálnych aktív.

Článok X.

Zodpovednosť za škodu

 1. DNA zodpovedá Klientovi len za škodu spôsobenú hrubým a úmyselným porušením povinností DNA vyplývajúcich zo Zmluvy.

 1. DNA nezodpovedá za vady (vrátane právnych vád) Digitálnych aktív, ani za škody spôsobené vadami Digitálnych aktív, ktoré sama nespôsobila. DNA rovnako nezodpovedá za akékoľvek zmeny v hodnote Digitálnych aktív, ukončenie ich platnosti, predaja alebo zmeny ich likvidity.

 1. Zmluvné strany nezodpovedajú za porušenie záväzku spôsobeného objektívnou prekážkou, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvných strán a bráni dotknutej Zmluvnej strane v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Objektívnou prekážkou podľa predchádzajúcej vety sú najmä krízové situácie, zákonné obmedzenie obchodovania s Digitálnymi aktívami alebo zásadná zmena regulácie Digitálnych aktív, štrajky, sabotáže, živelné pohromy, vojny, pandémie a ďalšie skutočnosti, ktoré DNA nebola schopná predpokladať alebo pri primeranom úsilí ovplyvniť a ktoré bránia plneniu Zmluvy.

Článok XI.

Doručovanie a komunikácia

 1. Pokiaľ nie je v Zmluve alebo v týchto Podmienkach uvedené inak, všetky oznámenia, výzvy, uplatnenia nárokov, výpovede, odstúpenia, žiadosti alebo akákoľvek komunikácia súvisiaca so Zmluvou alebo plnením Zmluvy sa doručuje na adresu druhej Zmluvnej strany, uvedenú v Zmluve alebo na inú adresu, ktorú Zmluvné strany medzi sebou riadne oznámili.

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti sa považujú za doručené za nasledovných podmienok:

 1. v prípade osobného doručenia odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej konať v mene Zmluvnej strany a potvrdením prevzatia predmetnej písomnosti alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;

 1. v prípade doručovania prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby dňom prevzatia písomnosti adresátom – Zmluvnou stranou, dňom, kedy Zmluvná strana odmietne doručovanú písomnosť prevziať, alebo dňom, kedy sa doručovaná písomnosti vráti odosielajúcej Zmluvnej strane ako neprevzatú v odbernej (úložnej) lehote alebo s oznámením „adresát neznámy”, prípadne ako zásielka nedoručená;

 1. v prípade elektronického doručovania prostredníctvom e-mailových správ dňom, kedy odosielajúca strana obdrží potvrdenie o doručení e-mailovej správy druhej Zmluvnej strane.

 1. Klient je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť DNA akúkoľvek zmenu svojich identifikačných údajov uvedených v Zmluve.

Článok XII.

Ochrana osobných údajov

 1. DNA sa zaväzuje spracúvať osobné údaje Klienta výlučne v súlade s        Politikou ochrany súkromia.

 1. DNA upozorňuje Klienta ako dotknutú osobu, ktorej osobné údaje sa spracúvajú prostredníctvom Portálu, že pre účely používania Portálu a vyjadrením súhlasu s Politikou ochrany súkromia udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sú potrebné využívanie Portálu a poskytovanie Služieb a plnenie Zmluvy v súlade s týmito Podmienkami. DNA nepodmieňuje používanie Portálu získaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely udeľuje Klient - dotknutá osoba vždy samostatne a nezávisle od súhlasov so spracúvaním osobných údajov, ktoré sú potrebné pre používanie Portálu v súlade s týmito Podmienkami.

Článok XIII.

Ostatné a záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že DNA je oprávnená postúpiť práva a povinnosti z týchto Podmienok a/ alebo Zmluvy. Klient je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok a/ alebo Zmluvy výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom DNA.

 1. Tieto Podmienky sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. DNA si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok bez potreby predchádzajúceho oznámenia Klientovi. Klient sa odsúhlasením týchto Podmienok zaväzuje priebežne oboznamovať sa s ich aktuálnym znením zverejneným na Portáli.

Článok XIV.

Sťažnosti a orgán dohľadu

 1. Klient, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa v záujme riešenia sťažností súvisiacich s poskytovaním Služieb na DNA doručením sťažnosti na adresu sídla DNA alebo adresu elektronickej pošty DNA uvedenú v Zmluve alebo týchto Podmienkach.

 1. Klient, ktorý je spotrebiteľom má právo obrátiť sa na DNA so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým DNA vybavila jeho sťažnosť, alebo ak sa domnieva, že DNA porušila jeho práva. Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak DNA na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva Klient príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

 1. Návrh je možné podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorú je možné nájsť na internetovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Orgánom dohľadu je:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Odbor výkonu dozoru,

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

(aktualizované ku dňu 1.9.2020)