Ochrana osobných údajov

I. Základné informácie

Osobné údaje (ďalej len „OÚ) sú  informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu vás ako fyzickej osoby, alebo ktoré sú s vami, ako fyzickou osobou, spojené.

Ak nesúhlasíte, aby sme OÚ o vás používali tak ako je uvedené ďalej, prosím neposkytujte nám ich.

Ubezpečujeme vás, že poskytnuté OÚ využívame najmä :

 1. pri poskytovaní služieb vám ako naším klientom,
 2. v súvislosti s pracovnoprávnymi vzťahmi a
 3. v súvislosti s touto webovou stránkou.

II. Nadobúdanie, rozsah a zabezpečenie

OÚ nadobúdame priamo od vás alebo od našich zmluvných partnerov. Okrem toho môžeme OÚ nadobúdať napr. od štátnych orgánov alebo nimi zriadených subjektov.

Nadobúdame vaše kontaktné a identifikačné údaje v rozsahu najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, č. občianskeho preukazu alebo pasu, informácie o vašom postavení a vašom vzťahu k nám, číslo bankového účtu, prípadne údaje týkajúce sa využívania našich internetových stránok a akékoľvek ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete alebo nám boli poskytnuté v súvislosti so službou, ktorú vám poskytujeme. OÚ môžeme tiež získavať z rokovaní a stretnutí, vrátane akejkoľvek s tým súvisiacej komunikácie a v akejkoľvek podobe priamo od vás, resp. našich zmluvných partnerov.

Bezpečné spracúvanie a uchovanie vašich OÚ v elektronickej alebo fyzickej podobe je pre nás prioritou. Za týmto účelom v súlade s bezpečnostnými štandardmi uplatňujeme opatrenia a zásady potrebné na zabránenie neoprávnenému prístupu, zmenám a zverejňovaniu vašich OÚ. Ubezpečujeme Vás, že všetci naši zmluvní partneri, zamestnanci a poskytovatelia našich služieb, ktorí majú prístup k vašim OÚ sú spoľahliví a viazaní mlčanlivosťou. Napriek všetkým prijatým a uplatňovaným opatreniam z našej strany je však potrebné skonštatovať, že virtuálny prenos informácií a OÚ nie je úplne bezpečný. Vzhľadom k tejto skutočnosti si vás dovoľujeme upozorniť, že je tu isté riziko bezpečnosti OÚ prenášaných elektronicky.

Čo sa týka OÚ, ktoré nám poskytnete za účelom nadviazania pracovnoprávneho vzťahu; resp. OÚ, ktoré spracúvame v súvislosti s plnením si našich povinností zamestnávateľa; použijeme ich len v rámci nášho interného prostredia a neposkytneme ich mimo našu spoločnosť; ibaže by nám vyvstala takáto povinnosť v zmysle platnej legislatívy.

Je v našom záujme pracovať s a spracúvať len aktuálne a bezchybné OÚ. Za týmto účelom nás prosím informujte o všetkých zmenách vami poskytnutých OÚ, a to buď na kontaktný e-mail  dnakrypto@gmail.com alebo poštou na našej adrese: Digital Networks Assets s. r. o. Björnsonova 3044/8, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.

III. Pravidlá spracúvania

Vaše OÚ spracúvame, ak:

 1. je to potrebné na plnenie zmluvy s vami alebo našimi klientmi,
 2. si to vyžaduje platná právna úprava,
 3. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti,
 4. poskytnete nám svoj súhlas na predmetné spracúvanie,
 5. predmetné spracúvanie je nevyhnutné na dosiahnutie nášho oprávneného záujmu s čo  najmenším vplyvom na vaše súkromie, najmä v súvislosti s poskytovaním a zlepšovaním našich služieb, zachovania a podpory nášho vzťahu s vami, sledovaním a prieskumom nášho podnikania.

IV. Doba uchovávania

OU, ktoré sme o Vás spracovali, uchovávame len po nevyhnutnú dobu alebo v zmysle platnej právnej úpravy.

V. Prenos a sprístupňovanie

Vaše OÚ môžeme sprístupniť tretím stranám iba vtedy, ak:

 1. ste nám k tomu dali súhlas;
 2. máme povinnosť tak urobiť v zmysle platnej legislatívy (o tomto vás budeme bezodkladne informovať, ibaže by sme vás nemohli informovať preto, lebo by sme tým porušili platné právne predpisy),
 3.  v súvislosti s  organizačných zmenami vo vnútri našej spoločnosti ako prevádzkovateľa,
 4. je to vo váš prospech a v súvislosti s hájením vašich práv a oprávnených záujmov (napr. pri spolupráci s inými odborníkmi a zmluvnými partnermi);
 5. pôjde o poskytnutie anonymných štatistických informácií serióznym odborným špecialistom,  s ktorými naša spoločnosť spolupracuje za účelom analýzy a propagácie portfólia našich služieb,
 6. ide o sprístupnenie OÚ naším dodávateľom služieb v súlade so zmluvami, ktoré s nimi máme uzavreté, predovšetkým našim sprostredkovateľom, našej účtovnej spoločnosti, poradcom v rôznych odborných a špecifických odvetviach, dodávateľom IT služieb, školení, seminárov prípadne iným špecialistom za účelom skvalitnenia vám poskytovaných služieb.

VI. Oboznámenie s vašimi právami

Ako dotknutá osoba máte v zmysle platnej legislatívy na ochranu OÚ nasledovné práva:
 

1. Právo na prístup, t.j. právo požadovať informáciu, či sú alebo nie sú vaše OÚ spracúvané.

2. Právo na opravu alebo doplnenie, t.j. právo na opravu nepresných OÚ alebo právo na doplnenie neúplných OÚ, ktoré sa vás týkajú.

3. Právo na výmaz, t.j. vaše právo žiadať, aby sme OÚ, ktoré o vašej osobe spracúvame vymazali, ak je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

 1. OÚ už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané,
 2. odvoláte súhlas so spracúvaním vašich OÚ a na našej strane neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie,
 3. vznesiete námietky proti spracúvaniu vašich OÚ, ktoré je založené na našom oprávnenom

záujme alebo je potrebné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou sme poverení, a na našej strane neexistujú žiadne oprávnené dôvody pre spracúvanie,

 1. vznesiete námietky proti spracúvaniu vašich OÚ za účelom priameho marketingu;
 2. OÚ boli spracúvané nezákonne,
 3. OÚ sa musia vymazať na splnenie našej právnej povinnosti;
 4. OÚ boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na výmaz nemáte, ak je spracúvanie OÚ potrebné:

i)    pre určenie, výkon alebo hájenie právnych nárokov,

 1.  na výkon práva na slobodu prejavu a informácie,
 2.   pre splnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej z práva EÚ alebo z práva SR alebo na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou sme poverení,
 3.  z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4.   na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého či historického výskumu či na štatistické účely, ak je pravdepodobné, že by právo na vymazanie znemožnilo alebo vážne ohrozilo plnenie cieľov uvedeného spracúvania.

4. Právo na obmedzenie spracúvania, t.j. právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie vašich OÚ, pokiaľ:

 1. spracúvanie vašich OÚ je protiprávne, ale vy odmietate ich vymazanie a žiadate namiesto   toho obmedzenie ich použitia,
 2. popierate presnosť OÚ, ktoré o vás spracúvame, a to na dobu potrebnú na to, aby sme mohli presnosť vašich OÚ overiť
 3. spracúvanie vašich OÚ už nie je z našej strany potrebné, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu svojich nárokov,

Ak bolo spracúvanie OÚ obmedzené na základe niektorého z vyššie uvedených dôvodov, môžu byť dotknuté OÚ, s výnimkou ich uloženia, spracúvané len s vašim súhlasom alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu EÚ alebo členského štátu. O zrušení obmedzenia spracúvania vašich osobných údajov sme povinní vás vopred informovať.

5. Právo na prenosnosť, t.j. právo získať vaše OÚ, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi, ak:

 1. spracúvanie OÚ je založené na súhlase alebo na zmluve a
 2. spracúvanie sa vykonáva automatizovane.

Pri uplatňovaní práva na prenosnosť máte právo na to, aby sme vaše OÚ odovzdali priamo inému prevádzkovateľovi. To neplatí, pokiaľ nie je odovzdanie technicky možné. Právo na prenosnosť sa neuplatní na spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

6. Právo vzniesť námietku, t.j. právo namietať proti spracúvaniu vašich OÚ, a to vrátane profilovania. Ak právo využijete, nebudeme vaše OÚ ďalej spracúvať, kým nepreukážeme závažné a oprávnené dôvody, ktoré musia prevažovať nad vašimi právami a záujmami. Ďalej môžeme takéto OÚ spracúvať, ak je to potrebné pre výkon a obhajobu právnych nárokov.             V prípade, že je námietka vznesená proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, naše oprávnené záujmy už nebudú predmetom skúmania.

7. Právo odvolať súhlas, t.j. vaše právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie OÚ,              ak vaše OÚ sú spracúvame výlučne na základe vášho súhlasu.

8. Právo podať sťažnosť, t.j. vaše právo sťažovať sa na našich kontaktných údajoch Digital Networks Assets s. r. o. Björnsonova 3044/8, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, ak nie ste spokojný/á so spôsobom, akým spracúvame vaše OÚ. Vašu žiadosť ak je neopodstatnená môžeme odmietnuť. Za spracovanie žiadosti môžeme účtovať poplatok, ak je to v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Tiež máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému úradu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: info@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

VII. Záverečné vyhlásenie

Tento dokument sme pre vás vytvorili v súlade s platnou právnou úpravou v oblasti ochrany OÚ a vyhradzujeme si právo tento dokument kedykoľvek aktualizovať (meniť) v závislosti od príslušných legislatívnych zmien.

Aktualizované: 25.05.2018